MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > A szociális jóléti állam...

A szociális jóléti állam alkalmassá tétele a jövőre: a Bizottság új uniós magas szintű munkacsoportot indít

A szociális védelem és a jóléti állam jövőjével az EU-ban újonnan megalakult magas szintű munkacsoport egy hete ülésezett először. A csoport ajánlásokat fog előterjeszteni arra vonatkozóan, hogyan lehet a szociális védelmi és jóléti rendszereket a jövő számára alkalmassá tenni.

Az európai jóléti rendszerek segítették társadalmainkat a boldogulásban és az időjárási válságokban, de a világ változásával ezeknek is fejlődniük kell. 

Ennek érdekében a szociális jogok európai pillérének cselekvési tervében bejelentetteknek megfelelően az Európai Bizottság magas szintű csoportot hozott létre a jóléti állam jövőjének, annak finanszírozásának, valamint a munka változó világával való összefüggéseinek tanulmányozására, a mega trendek tükrében. mint például:

  • demográfiai változások, amelyek a munkaerő csökkenését és a népesség elöregedését eredményezik
  • a digitális és zöld átmenetet kísérő munkaerő-piaci átalakulások, beleértve a nem szabványos munkavégzési formák terjedését
  • globalizáció és új kockázatok megjelenése

Munkája során a magas szintű csoport a COVID-19 világjárvány tanulságaira épít, és figyelembe veszi a szociális védelmi rendszerek és más jóléti politikák, például az oktatás, a társadalmi befogadás, a fogyatékosság, az egészségügy és a hosszú távú gondozás közötti kölcsönhatást.

2022 végére a csoport jövőképet terjeszt elő arról, hogyan lehet megerősíteni az európai szociális védelmi és jóléti rendszereket a folyamatban lévő és a közelgő kihívások fényében.

A magas szintű munkacsoport 12 tagból áll, és rengeteg szakértelmet biztosít a szociális védelem és a jóléti államok, valamint a kapcsolódó területek területén. A csoport elnöke Anna Diamantopoulou , az Európai Bizottság volt foglalkoztatási, szociális és esélyegyenlőségi biztosa, volt görögországi miniszter, jelenleg pedig az athéni DIKTIO agytröszt elnöke.

A 2017. évi göteborgi csúcstalálkozón meghirdetett elvek:

1. Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás

2. Nemek közötti egyenlőség

3. Esélyegyenlőség

4. A foglalkoztatás aktív támogatása

5. Biztonságos és alkalmazkodóképes foglalkoztatás

6. Bérek

7. Tájékoztatás a foglalkoztatási feltételekről és az elbocsátás esetére vonatkozó védelemről

8. Szociális párbeszéd és a munkavállalók bevonása

9. A munka és a magánélet egyensúlya

10. Egészséges, biztonságos és jól adaptált munkakörnyezet és adatvédelem

11. Gyermekgondozás és gyermekek támogatása

12. Szociális védelem

13. Munkanélküli segély

14. Minimáljövedelem

15. Öregségi jövedelem és nyugdíjak

16. Egészségügyi ellátás

17. Fogyatékkal élők befogadása

18. Tartós gondozás

19. Hajléktalanok lakhatása és segélyezése

20. Hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz

 

 

1. Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás
Mindenkinek joga van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz olyan készségek fenntartása és elsajátítása érdekében, amelyek lehetővé teszik számára a társadalomban való teljes körű részvételt és a munkaerő-piaci átmenetek sikeres kezelését.

 

2. Nemek közötti egyenlőség
a. Minden területen biztosítani és elő kell mozdítani a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget, beleértve a munkaerő-piaci részvételt, a foglalkoztatási feltételeket és a szakmai előmenetelt.
b. A nőknek és a férfiaknak joguk van egyenlő díjazáshoz azonos értékű munkáért.

 

3. Esélyegyenlőség
Nemre, faji vagy etnikai származásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélkül
mindenkinek joga van az egyenlő bánásmódhoz és esélyegyenlőséghez a foglalkoztatás, a szociális védelem, az oktatás, valamint a rendelkezésére álló árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén. nyilvános. Elő kell segíteni az alulreprezentált csoportok esélyegyenlőségét.

 

4. A foglalkoztatás aktív támogatása
a. Mindenkinek joga van időszerű és személyre szabott segítséghez a foglalkoztatási vagy önfoglalkoztatási kilátások javítása érdekében. Ez magában foglalja az álláskereséshez, képzéshez és átképzéshez való támogatáshoz való jogot. Mindenkinek joga van a szociális védelmi és képzési jogosultságok átruházására a szakmai átmenet során.
b. A fiataloknak joguk van a továbbtanuláshoz, a tanulószerződéses gyakorlati képzéshez, a szakmai gyakorlathoz vagy egy jó minősítésű állásajánlathoz a munkanélkülivé válást vagy az oktatás befejezését követő 4 hónapon belül.
c. A munkanélkülieknek joguk van a személyre szabott, folyamatos és következetes támogatáshoz. A tartósan munkanélkülieknek legkésőbb a munkanélküliség 18. hónapjában joguk van egyéni mélyreható értékelésre.

 

5. Biztonságos és alkalmazkodóképes foglalkoztatás
a. A munkaviszony típusától és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van a tisztességes és egyenlő bánásmódhoz a munkakörülmények, a szociális védelemhez és a képzéshez való hozzáférés tekintetében. Elő kell segíteni a határozatlan idejű foglalkoztatási formák felé való átállást.
b. A jogszabályokkal és a kollektív szerződésekkel összhangban biztosítani kell a munkaadók számára a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy gyorsan alkalmazkodhassanak a gazdasági környezet változásaihoz.
c. Támogatni kell a minőségi munkakörülményeket biztosító innovatív munkaformákat. Ösztönözni kell a vállalkozói kedvet és az önálló vállalkozói tevékenységet. Elő kell segíteni a foglalkozási mobilitást.
d. Meg kell akadályozni a bizonytalan munkakörülményekhez vezető munkaviszonyokat, többek között az atipikus szerződésekkel való visszaélés tilalmával. Minden próbaidőnek ésszerű időtartamúnak kell lennie.

 

6. Bérek
a. A munkavállalóknak joguk van tisztességes bérhez, amely tisztességes életszínvonalat biztosít.
b. Biztosítani kell a megfelelő minimálbért oly módon, hogy a munkavállaló és családja szükségleteinek kielégítését a nemzetgazdasági és társadalmi viszonyok figyelembevételével biztosítsák, ugyanakkor biztosítsák a munkához jutást és a munkakeresés ösztönzését. Meg kell akadályozni a dolgozói szegénységet.
c. Valamennyi bért átlátható és kiszámítható módon kell megállapítani a nemzeti gyakorlatoknak megfelelően, tiszteletben tartva a szociális partnerek autonómiáját.

 

7. Tájékoztatás a foglalkoztatási feltételekről és az elbocsátás esetére vonatkozó védelemről
a. A munkavállalóknak joguk van ahhoz, hogy a munkaviszony megkezdésekor írásban tájékozódjanak a munkaviszonyból eredő jogaikról és kötelezettségeikről, ideértve a próbaidőt is.
b. Bármilyen elbocsátás előtt a munkavállalóknak joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak az okokról, és ésszerű felmondási időt kapjanak. Joguk van a hatékony és pártatlan vitarendezéshez, és indokolatlan elbocsátás esetén jogorvoslathoz, ideértve a megfelelő kártérítést is.

 

8. Szociális párbeszéd és a munkavállalók bevonása
a. A szociális partnerekkel konzultálni kell a gazdaság-, foglalkoztatás- és szociálpolitikák nemzeti gyakorlatoknak megfelelő kialakításáról és végrehajtásáról. Ösztönözni kell őket a kollektív szerződések tárgyalására és megkötésére az őket érintő kérdésekben, tiszteletben tartva autonómiájukat és kollektív fellépéshez való jogukat. Adott esetben a szociális partnerek között megkötött megállapodásokat az Unió és tagállamai szintjén kell végrehajtani.
b. A munkavállalóknak vagy képviselőiknek joguk van ahhoz, hogy időben tájékoztassák őket, és konzultáljanak velük az őket érintő kérdésekben, különösen a vállalkozások átruházásával, szerkezetátalakításával és egyesülésével, valamint a csoportos elbocsátással kapcsolatban.
c. Ösztönözni kell a szociális partnerek kapacitásának növelését a szociális párbeszéd előmozdítása érdekében.

 

9. A munka és a magánélet egyensúlya

A szülőknek és a gondozási kötelezettséggel rendelkező személyeknek joguk van megfelelő szabadsághoz, rugalmas munkarendhez és gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A nőknek és a férfiaknak egyenlő hozzáférést kell biztosítani a különleges szabadságokhoz gondozási kötelezettségeik teljesítése érdekében, és ösztönözni kell őket ezek kiegyensúlyozott felhasználására.

 

10. Egészséges, biztonságos és jól adaptált munkakörnyezet és adatvédelem
a. A munkavállalóknak joguk van munkahelyükön isi egészségük és biztonságuk magas szintű védelméhez.
b. A munkavállalóknak joguk van a szakmai szükségleteikhez igazított munkakörnyezethez, amely lehetővé teszi számukra, hogy meghosszabbítsák munkaerő-piaci részvételüket.
c. A munkavállalóknak joguk van személyes adataik védelméhez a foglalkoztatással összefüggésben.

 

11. Gyermekgondozás és gyermekek támogatása
a. A gyermekeknek joguk van a megfizethető kisgyermekkori neveléshez és jó minőségű gondozáshoz.
b. A gyerekeknek joguk van a szegénység elleni védelemhez. A hátrányos helyzetű gyermekeknek joguk van konkrét intézkedésekhez az esélyegyenlőség javítása érdekében.

 

12. Szociális védelem
Amunkavállalókat és hasonló feltételek mellett az önálló vállalkozókat a munkaviszony típusától és időtartamától függetlenül megilleti a megfelelő szociális védelemhez való jog.

 

13. Munkanélküli segély
A munkanélkülieknek joguk van az állami foglalkoztatási szolgálatok megfelelő aktivizálási támogatására a munkaerő-piaci (re)integráció érdekében, valamint megfelelő időtartamú, megfelelő munkanélküli segélyre, a járulékfizetésükkel és a nemzeti jogosultsági szabályokkal összhangban. Az ilyen juttatások nem akadályozhatják a munkába való gyors visszatérést.

 

14. Minimáljövedelem
Mindenkinek, aki nem rendelkezik elegendő forrással, joga van megfelelő minimáljövedelem-juttatáshoz
, amely az élet minden szakaszában biztosítja a méltó életet, valamint a megfelelő árukhoz és szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférést. Azok számára, akik tudnak dolgozni, a minimáljövedelem-juttatásokat a munkaerő-piaci (re)integráció ösztönzésével kell kombinálni.

 

15. Öregségi jövedelem és nyugdíjak
a. A nyugdíjas munkavállalóknak és önálló vállalkozóknak joguk van a járulékaikkal arányos és megfelelő jövedelmet biztosító nyugdíjhoz. A nőknek és a férfiaknak egyenlő esélyeket kell biztosítani a nyugdíjjogosultság megszerzésére.
b. Idős korban mindenkinek joga van a méltó életet biztosító forrásokhoz.

 

16. Egészségügyi ellátás
Mindenkinek
joga van időben hozzáférni megfizethető, jó minőségű megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz.

 

17. Fogyatékkal élők befogadása
A fogyatékossággal élőknek
joguk van a méltó életet biztosító jövedelemtámogatáshoz, a munkaerőpiacon és a társadalomban való részvételt lehetővé tevő szolgáltatásokhoz, valamint az igényeiknek megfelelő munkakörnyezethez.

 

18. Tartós gondozás
Mindenkinek joga van megfizethető, jó minőségű tartós ápolási szolgáltatásokhoz, különös tekintettel az otthoni és közösségi alapú szolgáltatásokra.

 

19. Hajléktalanok lakhatása és segélyezése
. A rászorulók számára biztosítani kell a jó minőségű szociális lakhatáshoz vagy lakhatási támogatáshoz való hozzáférést.
b. A kiszolgáltatott személyeknek joguk van a megfelelő segítséghez és védelemhez a kényszerkilakoltatással szemben.
c. A hajléktalanok számára megfelelő menedéket és szolgáltatásokat kell biztosítani társadalmi befogadásuk elősegítése érdekében.

 

20. Hozzáférés az alapvető szolgáltatásokhoz
Mindenkinek joga van hozzáférni a jó minőségű alapvető szolgáltatásokhoz, beleértve a vizet, a szennyvízelvezetést, az energiát, a közlekedést, a pénzügyi szolgáltatásokat és a digitális kommunikációt. Az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez támogatást kell biztosítani a rászorulók számára.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10101

A szociális jogok európai pillérének cselekvési terve (European Pillar of Social Rights Action Plan):

https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: